• La quantitat percebuda es qualificarà com a guany patrimonial, per la diferència entre la prestació percebuda i l'import de les ...

    15 març 2022

  • Les exclusions de l'assegurança d'Intervencions Quirúrgiques són les següents: - Tractaments exclusivament estètics. - Actes derivats de patologies prèvies a ...

    15 març 2022