La quantitat percebuda es qualificarà com a guany patrimonial, per la diferència entre la prestació percebuda i l’import de les quotes satisfetes que hagin donat lloc la quantitat percebuda.