• Les exclusions de l'assegurança d'Incapacitat Temporal són les següents: - Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança. - ...

    15 març 2022

  • Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció, l'import percebut tributa com a rendiment de treball. Si no ...

    15 març 2022