Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció, l’import percebut tributa com a rendiment de treball.
Si no han estat objecte de deducció o reducció, l’import percebut es qualificarà com a guany patrimonial per la diferència entre la prestació percebuda i l’import de les quotes satisfetes que hagin donat lloc a la quantitat percebuda.