Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció per part del mutualista, l’import percebut tributa com a rendiment del treball.
Si no han estat objecte de deducció o reducció, tributa com a rendiment de capital mobiliari.