• Les exclusions del Servei de Decessos són les següents: - Conseqüències de malalties greus anteriors a la contractació de l’assegurança. ...

  15 març 2022

 • Les exclusions de l'assegurança d'Accidents són les següents: - Activitat dolosa de l’assegurat o el beneficiari. - Actes d’imprudència temerària, ...

  15 març 2022

 • Les exclusions de l'assegurança d'Incapacitat Professional i Hospitalària són les següents: - Malalties o processos anteriors a la contractació de ...

  15 març 2022

 • Les exclusions de l'assegurança de Viduïtat són les següents: - Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de ...

  15 març 2022

 • Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció per part del Mutualista, l'import que percebran els beneficiaris tributarà ...

  15 març 2022

 • Les exclusions de l'assegurança de Vida són les següents: - Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de ...

  15 març 2022

 • Les exclusions de l'assegurança de Despeses d'Hospitalització són les següents: - Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança. ...

  15 març 2022

 • L'import que percebran els beneficiaris tributarà com a rendiment de treball.

  15 març 2022

 • Una mutualitat o mútua és una entitat sense ànim de lucre constituïda sota els principis de solidaritat i ajuda mútua, ...

  15 març 2022

 • L'import percebut tributarà com a rendiment de treball.

  15 març 2022