Les exclusions de l’assegurança de Vida són les següents:
– Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de l’assegurança.
– Activitat dolosa de l’assegurat o el beneficiari.
– Actes d’imprudència temerària, esports de risc.

Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.