• Les exclusions de l'assegurança de Despeses d'Hospitalització són les següents: - Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança. ...

    15 març 2022

  • La quantitat percebuda es qualificarà com a guany patrimonial, per la diferència entre la prestació percebuda i l'import de les ...

    15 març 2022