• Les exclusions de l'assegurança d'Incapacitat Permanent Absoluta són les següents: - Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació ...

    15 març 2022

  • Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció per part del mutualista, l'import percebut tributa com a rendiment ...

    15 març 2022