Només tributaran els beneficis obtinguts, com a rendiments de capital mobiliari. No obstant, si les aportacions han estat objecte de deducció o reducció, s’hauran de reposar les reduccions en la base imposable indegudament practicades mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, incloent-hi els interessos de demora.