Política de privacitat

Amb la informació que li proporcionem a continuació, Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats vol que conegui quina és la Política de Privacitat aplicada pel que fa al tractament de les seves dades personals per a les diferents situacions.

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Raó Social: Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats (“Alter Mútua”)

NIF: V08264178

Adreça postal: C/ Roger de Llúria 108, 08037, Barcelona

Correu electrònic de contacte: altermutua@altermutua.com

Telèfon de contacte: 932 07 77 75

Pots contactar amb el nostre DPO a: dpo@altermutua.com

Alter Mútua tractarà les dades personals que es demanen en aquest lloc web, inclosos els formularis i subdominis en què se li demani dipositar dades personals (d’ara endavant, “Lloc Web”).

2. COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS

Alter Mútua recopila dades personals de les següents maneres:

 1. Dades personals que ens proporciona: aquells que vostè ens faciliti a través dels diferents canals que Alter Mútua posa a la seva disposició, per exemple, a través dels formularis disponibles.

En el cas que les dades facilitades i tractades per Alter Mútua siguin de persones diferents del Mutualista/Assegurat, el Mutualista manifesta de forma expressa que ha informat i obtingut el consentiment previ d’aquelles altres persones assegurades i/o beneficiàries per al tractament de les seves dades de caràcter personal d’acord amb les finalitats previstes a la pòlissa, producte o servei de què es tracti.

 1. Dades personals proporcionades per fonts externes: podrem obtenir les seves dades personals des de tercers, en particular, les categories de dades següents:
 • Dades financeres i de situació creditícia: Informació recollida de fitxers sobre solvència patrimonial i crèdit.
 • Dades relatives a l’estat de salut i historial mèdic: dades recaptades dels facultatius i centres sanitaris que han atès o que atenen el mutualista/assegurat per a realitzar les comprovacions pertinents
 • Dades de fitxers emparats en codis tipus del sector assegurador.
 1. A través de Cookies i tecnologies similars: quan vostè visita el Lloc Web d’Alter Mútua s’utilitzen diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l’ús de cookies o tecnologies similars per identificar el seu navegador o dispositiu. Alter Mútua també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan l’usuari interacciona amb serveis oferts per Alter Mútua o altres funcions. Pot obtenir més informació sobre el tractament que Alter Mútua realitza de les dades personals obtingudes a través de cookies o de la seva navegació en el cas que accepti la instal·lació de cookies (per més informació sobre les cookies del Lloc Web, visiti la nostra Política de Cookies).

3. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM, PER A QUÈ I PER QUIN MOTIU

Segons el punt en què vostè es trobi, la forma i finalitats per a les quals faciliti dades personals, Alter Mútua tractarà les seves dades personals de les formes següents:

3.1  MUTUALISTES POTENCIALS D’ALTER MÚTUA

Els tractaments de dades personals següents són aplicables a les categories d’interessats que, en qualitat de Mutualistes potencials d’Alter Mútua, sol·liciten pressupostos o informació relacionada, tenen la intenció de contractar productes i serveis d’Alter Mútua. De la mateixa manera, Alter Mútua requereix realitzar els tractaments de dades personals següents per valorar i/o tarifar el risc aplicable a la prima d’assegurança del potencial Mutualista, avaluar la solvència d’aquest darrer per evitar possibles fraus futurs i realitzar l’anàlisi i perfils actuarials necessaris.

GENERACIÓ DE PRESSUPOSTOS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A SIGNATURA DE CONTRACTES
FINALITAT
Mantenir la comunicació amb el potencial mutualista durant tot el procés de contractació i presentar-li els càlculs sobre pòlisses que el potencial mutualista hagi sol·licitat, tant per mitjans electrònics com telefònics o en paper; tot això amb la finalitat de formalitzar les pòlisses dels productes sol·licitats pel potencial mutualista. Aquesta finalitat inclou la realització de processos de verificació de la identitat del potencial mutualista i l’ús de sistemes de signatura electrònica avançada per a poder executar correctament la contractació dels serveis sol·licitats pel potencial mutualista; també inclou l’assessorament i l’ajut necessaris per formalitzar la contractació dels productes i serveis sobre els quals el potencial mutualista ha mostrat el seu interès.
TIPOLOGIA DE DADES
Aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals i, com a mínim, les següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI (incloent fotografia, data de naixement, nom de progenitors, etc.).

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, codi postal, adreça postal.

§  Dades de signatura (incloent la signatura manuscrita i electrònica).

§  Dades específiques del potencial mutualista i assegurats: data de naixement, estat civil, cònjuges, fills, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

BASE LEGAL
Hi ha diferents bases legals per efectuar aquest tractament en les seues diferents fases, d’una banda, l’execució de mesures precontractuals facultades pel Reglament General de Protecció de Dades per facilitar les ofertes comercials que es puguin realitzar al potencial mutualista. D’altra banda, l’obligació legal que sorgeix de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, així com la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, per la qual s’ha d’ajustar al potencial mutualista l’oferta d’una tarifa o prima a la seva situació real.
TARIFACIÓ DE RISCOS, VALORACIONS I SELECCIONS
FINALITAT
Procés pel qual es realitzen els càlculs i ajustaments necessaris per oferir els productes i serveis més ajustats a cada potencial mutualista abans de la contractació dels productes i serveis d’Alter Mútua. Aquests càlculs tendeixen a ajustar la prima d’assegurança en funció de les característiques de cada potencial mutualista i poden ser més o menys favorables en funció d’aquestes.

Els processos de tarifació i selecció poden implicar així mateix la consulta d’informació que consti a la base de dades d’Alter Mútua d’altres productes i serveis contractats per vostè a partir de la vigent normativa asseguradora aplicable a Alter Mútua als efectes de realitzar les comprovacions pertinents per determinar el risc en relació amb la informació que vostè aporta.

La realització d’aquest tractament de dades personals podrà implicar l’obtenció de les seves dades personals des dels tercers indicats a l’apartat 2.2. anterior.

TIPOLOGIA DE DADES
Aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals i, com a mínim, les següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI.

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, codi postal, adreça postal.

§  Dades específiques del potencial mutualista i assegurats: estat civil, cònjuges, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

BASE LEGAL
Hi ha diferents bases legals per efectuar aquest tractament en les seues diferents fases, d’una banda, l’execució de mesures precontractuals facultades pel Reglament General de Protecció de Dades per facilitar les ofertes comercials que es puguin realitzar al potencial mutualista. D’altra banda, l’obligació legal que sorgeix dels articles 10 i següents de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, per la qual s’ha d’ajustar al potencial mutualista l’oferta d’una tarifa o prima a la seva situació real als efectes de valorar el risc i determinar la prima.
ELABORACIÓ DE PERFILS AMB FINALITATS DE TARIFACIÓ I ACTUARIALS EN RELACIÓ AMB POTENCIALS MUTUALISTES
FINALITAT
Per dur a terme l’activitat de tarifació i selecció de riscos, pot ser necessari elaborar un perfil del potencial mutualista i els seus assegurats emprant tècniques d’estadística actuarial que determinin el perfil de risc. Aquesta elaboració de perfils no va acompanyada de decisions automatitzades que puguin produir efectes legals sobre el potencial mutualista. Aquesta activitat pot anar acompanyada de l’extracció de dades personals de potencials mutualistes de la base de dades d’Alter Mútua per avaluar els processos de càlcul de les primes de les assegurances escollides. De la mateixa manera, aquest tractament ostenta finalitats estadístiques, per tal de calcular les provisions relatives a l’assegurança escollida.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: identificador del Mutualista, data de naixement.

§  Dades del potencial mutualista: número de mutualista assignat, massa assegurada, primes.

§  Dades específiques del potencial mutualista i assegurats: data de naixement, estat civil, cònjuges, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

§  Dades estadístiques: dades actuarials generades i resultats sobre sobreprima.

BASE LEGAL
Hi ha diverses bases legals per efectuar aquest tractament, d’una banda, l’execució de mesures precontractuals facultades pel Reglament General de Protecció de Dades per ajustar les ofertes comercials que es puguin oferir al potencial mutualista. D’altra banda, l’obligació legal que sorgeix de la normativa asseguradora, per la qual s’ha d’ajustar al potencial mutualista l’oferta d’una tarifa o prima a la situació real, als efectes de valorar el risc i determinar la prima. Així mateix, Alter Mútua podrà consultar fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador per elaborar perfils amb finalitats estadístic-actuarials per tal de determinar riscos i prima del contracte d’assegurança. Aquesta activitat es desenvoluparà tant en la fase prèvia a la contractació del producte/servei com durant la vigència del contracte signat amb Alter Mútua.
PREVENCIÓ DEL FRAU I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
FINALITAT
Comprovar i verificar la procedència dels ingressos realitzats pel potencial mutualista en el moment precontractual, així com avaluar la solvència d’aquest últim i prevenir el frau a l’assegurança en els casos en què sigui necessari per al tipus de producte i/o servei contractat i aportació realitzada. Aquesta finalitat inclou la realització de processos de verificació de la identitat del potencial mutualista per a poder executar correctament la contractació dels serveis sol·licitats pel potencial mutualista.

La realització de comprovacions per prevenir el frau a l’assegurança podrà implicar l’obtenció de les seves dades personals des dels tercers indicats a l’apartat 2.2. anterior.

Així mateix, podrem consultar Fitxers Comuns a través dels nostres col·laboradors per a verificar l’existència o incorporació de Persones amb Responsabilitat Pública (ja siguin mutualistes, assegurats o familiars).

En aquells casos en què sigui pertinent, es demanarà informació del mutualista i/o assegurat per verificar i dur a terme les comprovacions adequades sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

TIPOLOGIA DE DADES
Aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals i, com a mínim, les següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI (incloent fotografia, data de naixement, nom de progenitors, etc.).

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, codi postal, adreça postal.

§  Dades específiques del potencial mutualista i assegurats: estat civil, cònjuges, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

BASE LEGAL
El tractament de les dades personals d’aquesta finalitat és necessari per complir les nostres obligacions legals en relació amb el compliment de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com per el que disposa la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Així mateix, Alter Mútua ostenta un interès legítim per evitar i controlar qualsevol pràctica anòmala que pugui causar danys i perjudicis a la seva organització.

ATENCIÓ AL POTENCIAL MUTUALISTA DE CONSULTES, QUEIXES I RECLAMACIONS
FINALITAT
Atenció de consultes, dubtes i resolució d’incidències relacionades amb la situació del potencial mutualista, assegurat o beneficiari d’Alter Mútua. Així mateix, la finalitat del present tractament és prestar atenció telefònica sobre qüestions relatives al règim de prestacions accessible, pòlisses, estat de la situació del potencial mutualista/assegurat/beneficiari, així com assumptes o tràmits fiscals que els incumbeixin.

Aquest tractament involucra també la tramitació de queixes i reclamacions que segueixin el procediment de defensa del mutualista i que corresponguin al Defensor del Mutualista.

TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI.

§  Dades del mutualista/assegurat: n.º de mutualista i/o assegurat.

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.

§  Dades necessàries que siguin tractades per a la tramitació i resolució de la consulta, queixa o dubte.

BASE LEGAL
L’execució de mesures precontractuals per ajustar els productes i/o serveis contractats pel mutualista/assegurat i respondre les consultes plantejades per l’interessat; i en cas de reclamacions, l’obligació legal que la normativa d’assegurances imposa a Alter Mútua.
TRACTAMENT DE DADES DE SALUT EN ELS CASOS EN QUÈ SIGUI NECESSARI
FINALITAT
Realització de qüestionaris de salut per determinar l’abast de cobertures i exclusions de la pòlissa, aplicant criteris de valoració de riscos, en aquells serveis en què correspongui:

§  Ram de salut

§  Ram de vida

§  Assistència en viatge

§  Contingències laborals.

TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades sobre l’estat de salut del mutualista/assegurat.
BASE LEGAL
L’obligació legal que sorgeix de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, que imposa al mutualista i assegurats a declarar, d’acord amb el qüestionari de salut que es realitzi, les circumstàncies que coneguin que puguin influir en la valoració del risc i determinació de la prima aplicable al servei que es pretén contractar.

 

 

3.2  MUTUALISTES, ASSEGURATS I BENEFICIARIS

 

Els tractaments de dades personals següents són aplicables a les categories d’interessats que, en qualitat d’actuals Mutualistes d’Alter Mútua, requereixen algun tipus d’informació per part del servei d’atenció al mutualista o dels serveis de defensa del mutualista, així com aquells que plantegin consultes de qualsevol índole en relació amb l’assegurança escollida. De la mateixa manera, Alter Mútua requereix realitzar els tractaments de dades personals següents per gestionar degudament la seva relació amb els mutualistes, assegurats i beneficiaris, els impagaments per part d’aquests últims, així com per prevenir el finançament del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

FORMALITZACIÓ DE L’ALTA I GESTIÓ DE MUTUALISTES, ASSEGURATS I BENEFICIARIS
FINALITAT
Tramitar el procés d’alta de prestacions a mutualistes, assegurats i beneficiaris, a través dels mitjans que Alter Mútua posa a disposició d’aquest, mitjançant la facilitació de dades tant dels futurs mutualistes, assegurats o beneficiaris, com de les parelles o familiars.

Gestionar la relació amb els mutualistes i assegurats, així com prestar els serveis específics a aquells que ostenten la condició de familiars no mutualistes (assistència per defunció). De la mateixa manera, el tractament inclou la prestació de serveis accessoris i complementaris a pòlisses principals, així com serveis subjectes tant a selecció de riscos com a no subjectes a selecció de riscos.

Aquest tractament inclou la realització de processos de verificació de la identitat del mutualista i l’ús de sistemes de signatura electrònica avançada per a poder executar correctament la contractació dels serveis sol·licitats pel mutualista.

Aquestes gestions inclouen la tramitació i gestió de reassegurances; l’atenció d’esdeveniments/sinistres objecte de cobertura per al seu peritatge i liquidació que hagi patit el mutualista, assegurat o beneficiari, d’acord amb els productes i/o serveis contractats amb Alter Mútua, així com aquells serveis associats a aquests productes i/o serveis; i la gestió del pagament de prestacions a mutualistes, assegurats i beneficiaris que tinguin dret a percebre, segons allò estipulat en cada contracte.

Així mateix, aquest tractament ostenta finalitats estadístiques sobre la captació de Mutualistes i sobre la qualitat i el nivell de demanda dels serveis.

TIPOLOGIA DE DADES
Totes aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals necessari per a la contractació i aquells generats al llarg de la seva relació amb Alter Mútua i, com a mínim, els següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI (incloent fotografia, data de naixement, nom de progenitors, etc.)..

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, adreça postal.

§  Dades de signatura (incloent la signatura manuscrita i electrònica).

§  Dades específiques del mutualista: data de naixement, estat civil, cònjuge, situació professional, col·legi a què pertany.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

BASE LEGAL
Hi ha diferents bases legals per efectuar aquest tractament, d’una banda, l’execució del contracte de què vostè és part. D’altra banda, l’obligació legal que sorgeix de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, així com la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, per la qual s’ha d’ajustar al mutualista l’oferta d’una tarifa o prima a la seva situació real.
TARFACIÓ DE RISCOS, VALORACIONS I SELECCIONS
FINALITAT
Procés pel qual es realitzen els càlculs i ajustaments necessaris per prestar els productes i serveis més ajustats a cada mutualista durant el temps en què mantenen contractats els productes i serveis d’Alter Mútua. Aquests càlculs tendeixen a ajustar la prima d’assegurança en funció de les característiques de cada mutualista i podran ser més o menys favorables en funció d’aquestes, a l’efecte de renovar la contractació de productes i serveis i ampliar la contractació de nous productes i serveis d’Alter Mútua.

Els processos de tarifació i selecció poden implicar així mateix la consulta d’informació que consti a la base de dades d’Alter Mútua d’altres productes i serveis contractats per vostè a partir de la normativa asseguradora vigent aplicable a Alter Mútua, als efectes de realitzar les comprovacions pertinents per determinar el risc en relació amb la informació que vostè aporta. Aquesta activitat també es podrà dur a terme en els processos de renovació de pòlisses i altres productes i serveis d’Alter Mútua.

La realització d’aquest tractament de dades personals podrà implicar l’obtenció de les seves dades personals des dels tercers indicats a l’apartat 2.2. anterior.

TIPOLOGIA DE DADES
Aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals i, com a mínim, les següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI.

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, codi postal, adreça postal.

§  Dades específiques del mutualista i assegurats: estat civil, cònjuges, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  dades sobre situació econòmica i financera.

BASE LEGAL
Hi ha diferents bases legals per efectuar aquest tractament en les diferents fases, d’una banda, l’execució del contracte signat entre Alter Mútua i vostè. D’altra banda, l’obligació legal que sorgeix dels articles 10 i següents de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, pels quals s’ha d’ajustar al mutualista l’oferta d’una tarifa o prima a la seva situació real, a efectes de valorar el risc i determinar la prima.
ELABORACIÓ DE PERFILS AMB FINALITATS DE TARIFACIÓ I ACTUARIALS EN RELACIÓ AMB MUTUALISTES
FINALITAT
Per dur a terme l’activitat de tarifació i selecció de riscos, pot ser necessari elaborar un perfil del mutualista i els seus assegurats fent servir tècniques d’estadística actuarial que determinin el perfil de risc. Aquesta elaboració de perfils no va acompanyada de decisions automatitzades que puguin produir efectes legals sobre el mutualista. Aquesta activitat pot anar acompanyada de l’extracció de dades personals de Mutualistes de la base de dades d’Alter Mútua per avaluar els processos de càlcul de les primes de les assegurances escollides. De la mateixa manera, aquest tractament ostenta finalitats estadístiques, per tal de calcular les provisions relatives a l’assegurança escollida.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: identificador del Mutualista, data de naixement.

§  Dades del mutualista: número de mutualista assignat, massa assegurada, primes.

§  Dades específiques del mutualista i assegurats: estat civil, cònjuges, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

§  Dades estadístiques: dades actuarials generades i resultats sobre sobreprima.

BASE LEGAL
Hi ha diverses bases legals per efectuar aquest tractament, d’una banda, l’execució del contracte per ajustar els productes i/o serveis contractats pel mutualista/assegurat. D’altra banda, l’obligació legal que sorgeix de la normativa asseguradora, per la qual s’ha d’ajustar al mutualista/assegurat l’oferta d’una tarifa o prima a la situació real, a efectes de valorar el risc i determinar la prima. Així mateix, Alter Mútua podrà consultar fitxers comuns emparats en codis de conducta del sector assegurador per elaborar perfils amb finalitats estadístic-actuarials per tal de determinar riscos i prima del contracte d’assegurança. Aquesta activitat es desenvoluparà tant a la fase prèvia a la contractació del producte/servei com durant la vigència del contracte signat amb Alter Mútua.
PREVENCIÓ DEL FRAU I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME
FINALITAT
Comprovar i verificar la procedència dels ingressos realitzats pel mutualista, així com avaluar la solvència d’aquest últim i prevenir el frau a l’assegurança en els casos en què sigui necessari pel tipus de producte i/o servei contractat i aportació realitzada. Tot això per evitar situacions fraudulentes i/o il·legals.

La realització de comprovacions per prevenir el frau a l’assegurança podrà implicar l’obtenció de les seves dades personals des dels tercers indicats a l’apartat 2.2. anterior.

En aquells casos en què sigui pertinent es demanarà informació del mutualista i/o assegurat per verificar i realitzar les comprovacions pertinents sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Així mateix, podrem consultar Fitxers Comuns a través dels nostres col·laboradors per a verificar l’existència o incorporació de Persones amb Responsabilitat Pública (ja siguin mutualistes, assegurats o familiars).

TIPOLOGIA DE DADES
Aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals i, com a mínim, les següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI.

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic, codi postal, adreça postal.

§  Dades específiques del mutualista i assegurats: estat civil, cònjuges, situació professional, col·legi a què pertany, posició laboral.

§  Dades sobre situació econòmica i financera.

BASE LEGAL
El tractament de les dades personals d’aquesta finalitat és necessari per complir les nostres obligacions legals en relació amb el compliment de la Llei 10/2010, del 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com pel que disposa la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Així mateix, Alter Mútua ostenta un interès legítim per evitar i controlar qualsevol pràctica anòmala que pugui causar danys i perjudicis a la seva organització.

ATENCIÓ AL MUTUALISTA DE CONSULTES, QUEIXES I RECLAMACIONS
FINALITAT
Atenció de consultes, dubtes i resolució d’incidències relacionades amb la situació del mutualista, l’assegurat o el beneficiari d’Alter Mútua. Així mateix, la finalitat del present tractament és prestar atenció telefònica sobre qüestions relatives al règim de prestacions accessible, pòlisses, estat de la situació del mutualista/assegurat/beneficiari, així com sobre assumptes o tràmits fiscals que els incumbeixin.

Aquest tractament involucra així mateix la tramitació de queixes i reclamacions que segueixin el procediment de defensa del mutualista i que corresponguin al Defensor del Mutualista.

TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: nom, cognoms, DNI.

§  Dades del mutualista/assegurat: núm. de mutualista i/o assegurat.

§  Dades de contacte: telèfon, correu electrònic.

§  Dades necessàries que siguin tractades per a la tramitació i resolució de la consulta, queixa o dubte.

BASE LEGAL
L’execució del contracte per ajustar els productes i/o serveis contractats pel mutualista/assegurat; i en cas de reclamacions, l’obligació legal que la normativa d’assegurances imposa a Alter Mútua.
ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS
FINALITAT
Enviament de comunicacions comercials, a través de mitjans electrònics com ara correu electrònic i similars, a partir d’accions de perfilat soft a la base de dades de mutualistes d’Alter Mútua. El perfilat soft consisteix en filtrar les condicions, productes i serveis contractats per cada mutualista/assegurat amb la finalitat d’impactar i cridar la seva atenció en funció de les seves preferències bàsiques.
TIPOLOGIA DE DADES
Aquelles que siguin sol·licitades a cada formulari de recollida de dades personals i, com a mínim, les següents:

§  Dades d’identificació: nom, cognoms.

§  Dades de contacte: correu electrònic.

BASE LEGAL
El tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Alter Mútua similars a les que heu contractat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent. Alter Mútua ha efectuat les ponderacions necessàries per avaluar la idoneïtat de l’ús d’aquesta base legitimadora en el tractament de les dades personals amb la finalitat indicada.

Pot oposar-se ara o en qualsevol altre moment a la recepció d’aquestes comunicacions comercials a través de les adreces de correu indicades a l’apartat vuitè que trobarà en aquesta Política de Privacitat, així com en la forma indicada en cada comunicació comercial.

TRACTAMENT DE DADES DE SALUT EN ELS CASOS EN QUÈ SIGUI NECESSARI
FINALITAT
Conèixer l’estat de salut del mutualista/assegurat actual i anterior a la sol·licitud de prestació o servei a partir de la informació i dades de caràcter personal contingudes: al qüestionari mèdic que hagi realitzat; als formularis que hagi completat relatius als informes mèdics aportats pel mateix mutualista/assegurat o per part del centre sanitari que l’hagi atès en cada circumstància per a la gestió de la cobertura contractada amb Alter Mútua; i per conèixer una situació actualitzada del seu estat de salut.

Així mateix, la finalitat del tractament és poder analitzar les circumstàncies de salut conegudes i no declarades pel mutualista/assegurat al qüestionari mèdic complert, que puguin haver afectat el seu estat de salut i patologies diagnosticades, els quals també serviran per aplicar mesures en matèria d’exclusions, recàlcul de primes o anul·lacions.

Els serveis afectats per aquest tractament són:

§  Ram de salut

§  Ram de vida

§  Assistència en viatge

§  Contingències laborals.

TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades sobre l’estat de salut del mutualista/assegurat.
BASE LEGAL
L’obligació legal que sorgeix de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores i de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança, que permeten la determinació de l’assistència sanitària a percebre, la indemnització procedent, i l’adequat abonament als prestadors de serveis sanitaris o el reintegrament al mutualista/assegurat o els seus beneficiaris de les despeses d’assistència sanitària que corresponguin.

 

3.3  TOTA CLASSE D’INTERESSATS AFECTATS PER AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els tractaments de dades personals següents són aplicables als usuaris que visitin el Lloc Web d’Alter Mútua, als que hagin consentit la recepció de comunicacions comercials d’Alter Mútua i/o als que hagin plantejat consultes o sol·licitat algun tipus d’informació a través del Lloc Web, entre altres tipus d’interaccions. També són aplicables als interessats d’Alter Mútua amb independència de la categoria d’interessat que tinguin en funció del tipus de finalitat de què es tracti:

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS
FINALITAT
Enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics com ara correu electrònic, sobre serveis, activitats, notícies, ofertes i promocions d’Alter Mútua, d’acord amb els seus interessos i de conformitat amb el seu perfil.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: nom, cognoms.

§  Dades de contacte: correu electrònic.

BASE LEGAL
El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens presta.

Podrà retirar el seu consentiment i donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en qualsevol moment.

SEGMENTACIÓ I PERSONALITZACIÓ DEL LLOC WEB A TRAVÉS DE COOKIES
FINALITAT
Personalitzar i segmentar el contingut del Lloc Web a través de l’ús de cookies o tecnologies similars quan aquestes siguin consentides per l’usuari a través del banner corresponent.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades de navegació.

§  Dades tècniques.

§  Adreça IP.

BASE LEGAL
El tractament de les seves dades personals està legitimat pel consentiment exprés que ens presta mitjançant el banner de cookies posat a la seva disposició per Alter Mútua.

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, de conformitat amb la informació facilitada a la nostra Política de Cookies.

No obstant això, Alter Mútua podrà tractar informació obtinguda a través de cookies o tecnologies similars sense el seu consentiment sempre que es tracti d’informació anonimitzada o agregada que no contingui cap dada que pugui arribar a identificar-li de forma directa o indirecta.

OBLIGACIONS LEGALS
FINALITAT
Complir les nostres obligacions legals civils, mercantils, fiscals, comptables i relatives al compliment de la normativa de protecció de dades personals, entre d’altres que puguin ser aplicables.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Aquelles dades personals que ens faciliti i que es generin al llarg de la relació.
BASE LEGAL
Complir una obligació legal.
ATENCIÓ A CONSULTES, PETICIONS I/O RECLAMACIONS
FINALITAT
Atendre i resoldre les sol·licituds, queixes o dubtes plantejats per qualsevol tipus d’interessat.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: nom, cognoms.

§  Dades de contacte: correu electrònic, telèfon.

§  Dades relacionades amb la petició o sol·licitud facilitades per l’interessat.

BASE LEGAL
Quan es facin servir fulls de reclamació, es basarà en l’obligació legal d’acord amb la normativa de defensa dels consumidors i usuaris.

En el cas de les restants peticions o reclamacions, es basarà en la relació contractual o precontractual existent entre l’interessat i Alter Mútua, en oferir-li el servei d’atenció de consultes.

GESTIÓ DE CONCURSOS, SORTEJOS I PROMOCIONS
FINALITAT
Permetre i gestionar la participació en concursos, sortejos i/o promocions. Aquest tractament pot incloure l’enviament de comunicacions informant als guanyadors i la seva publicació en el Lloc Web d’Alter Mútua o altres mitjans, així com l’enviament d’informació d’assumptes relacionats directament amb aquestes promocions, tot l’anterior inclòs per via electrònica.
TIPOLOGIA DE DADES
§  Dades d’identificació: nom, cognoms i data de naixement.

§  Dades de contacte: correu electrònic, telèfon.

§  Dades de signatura (signatura manuscrita).

§  Dades relacionades amb el concurs, sorteig o la promoció (com el número de participació).

BASE LEGAL
L’execució de la relació contractual establerta entre els interessats i Alter Mútua al acceptar les bases legals dels corresponents concursos, sortejos i/o promocions.

Així mateix, també podrem tractar aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti o que es generin en el transcurs de la seva relació amb Alter Mútua per a les finalitats exposades anteriorment.

 1. DESTINATARIS

Les dades personals podran ser comunicades als destinataris següents, pels motius que a continuació s’expliquen:

DestinatariFinalitatBase legal
Administracions Públiques;

Jutjats i tribunals;

Forces i cossos de seguretat

Pel compliment de les obligacions legals a què Alter Mútua està subjecta pel desenvolupament de la seva activitat, i en els casos previstos a la Llei.Complir una obligació legal.
Fitxers comuns i llistes de control de prevenció del frau i de Persones amb Responsabilitat PúblicaTercers que han de tractar les dades personals responsabilitat d’Alter Mútua per a poder detectar i prevenir el frau i, especialment, per a verificar i comprovar la consideració (de mutualistes, assegurats i/o beneficiaris) de persones amb responsabilitat pública. Alter Mútua pot consultar els fitxers comuns que apareixen en el següent enllaç: https://www.neocheck.es/listas-de-control-anti-money-laundering/Complir amb les nostres obligacions legals.
ProveïdorsTercers que actuaran com a prestadors de serveis i que podran tenir accés a les seves dades personals a fi que puguin prestar els serveis i/o complir amb les obligacions que es derivin de les relacions jurídiques mantingudes entre els referits tercers i Alter Mútua, en el marc de la prestació de serveis contractats. En qualsevol cas, Alter Mútua té subscrits amb els proveïdors esmentats els corresponents contractes de confidencialitat i de protecció de dades, en ple compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.L’execució de la relació contractual mantinguda entre vostè i Alter Mútua.
Empreses d’auditoria comptablePel compliment de les obligacions legals d’auditoria de comptes a què Alter Mútua està subjecte per la seva activitat.

 

Complir una obligació legal.
Corredors d’assegurances i prestadors de serveis mèdics i de telemedicinaPer la celebració, el desenvolupament i l’execució del contracte d’assegurança i reassegurança, així com pel compliment de les obligacions a què Alter Mútua es troba subjecta en relació amb la normativa vigent d’entitats asseguradores i de protecció de dades.L’execució de la relació contractual mantinguda entre vostè i Alter Mútua.
Entitats de reassegurançaPer la correcta operativa del contracte de reassegurança, per tal de poder distribuir els riscos i limitar les responsabilitats que caldria assumir en cas de sinistre, cobrint parcial o totalment el cost.L’execució de la relació contractual mantinguda entre vostè i Alter Mútua.

Des d’Alter Mútua no compartirem les seves dades amb altres tercers sense informar-li i/o obtenir prèviament el seu consentiment, amb excepció dels casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legals o contractuals a les quals Alter Mútua estigui subjecta en cada moment per naturalesa i activitat.

Si en el futur Alter Mútua realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarem oportunament.

 1. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Només guardarem les seves dades personals mentre les necessitem, amb les finalitats per a les quals les recopilem i per complir amb requisits legals, financers, empresarials o d’informació. En algunes circumstàncies, podrem anonimitzar les dades personals perquè no siguin identificables i puguem continuar utilitzant-les. Quan ja no necessitem les dades personals, les eliminarem o destruirem amb seguretat.

 1. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Alter Mútua pot contractar els serveis de proveïdors ubicats a països fora de l’Espai Econòmic Europeu, en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En concret, Alter Mútua necessita contractar serveis de proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, però la seva contractació inclou totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privacitat, prèvia verificació de la legislació del país de destinació.

Aquestes salvaguardes poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals, conforme a la normativa de cada país de destinació, o de normes corporatives vinculants aprovades per les autoritats de protecció de dades. També us informem que la normativa ens permet enviar les seves dades a aquests països, si és necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

Per més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

La següent empresa té accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no la pot utilitzar per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb aquesta Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades:

 • Microsoft Corporation: empresa tecnològica proveïdora de serveis de software. En concret, desenvolupa, fabrica, llicencia i dona suport a ordinadors personals, servidors, dispositius electrònics i serveis. La seva Seu es troba a Redmond, Washington, Estats Units.
 1. PRESA DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES

Alter Mútua utilitza processos d’automatització que ajuden amb la verificació de la seva identitat a l’hora de contractar els productes i serveis d’Alter Mútua, implicant la presa de decisions automatitzades amb la finalitat de millorar el nostre compliment en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Aquestes decisions permeten verificar la seva identitat a l’hora de completar el procés de contractació.

Tindrà dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades que produeixin efectes jurídics o l’afectin significativament de manera similar. El dret a oposar-se no serà aplicable quan el tractament sigui necessari per a la celebració o execució d’un contracte entre l’interessat i Alter Mútua, o si l’interessat hagués prestat consentiment prèviament per a realitzar decisions individuals automatitzades amb la finalitat referida. Davant aquests dos supòsits, Alter Mútua garantirà la possibilitat de poder obtenir un tractament manual, així com poder expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió.

L’interessat no podrà exercir el seu dret d’oposició si el tractament mitjançant decisió individual automatitzada està autoritzat pel Dret de la Unió o dels Estats membres i s’estableixin mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i interessos legítims dels interessats com succeeix en el cas de la verificació de la seva identitat.

 1. ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS

Vostè podrà exercitar, respecte de les dades recollides, els drets dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de dades, així com, a retirar el seu consentiment per a aquells tractaments que ho requereixin conforme estableix la normativa de protecció de dades. Aquests drets podran exercitar-se dirigint una comunicació:

 • Al correu electrònic dpo@altermutua.com amb l’assumpte “Protecció de dades”; o
 • A través de qualsevol mitjà postal amb què es deixi constància de la seva recepció per part d’Alter Mútua, dirigit a l’adreça següent: Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya a Prima Fixa, C/Roger de Llúria, 108, 08037, Barcelona, ​​indicant al sobre la referència “Protecció de dades”.

Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

 • a través de les adreces postal i electròniques indicades anteriorment, o bé
 • a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seu electrònica, o de la seva adreça postal.
 1. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Alter Mútua es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels usuaris del Lloc Web. En cas que aquesta modificació l’afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè se’n realitzarà algun tractament addicional, no informat prèviament, procediríem a notificar-lo.