Alter Mútua dels Advocats està formada per persones al servei de persones. Els valors que ens mouen són la solidaritat, l’ajuda mútua i la consciència col·lectiva. Valors molt lligats a la cultura i la societat catalana.

HISTÒRIA

El mutualisme va néixer amb l’objectiu de servir a les persones davant d’un determinat tipus de contingències a les quals no és fàcil fer front de forma individual.

Partint d’aquest objectiu, Alter Mútua dels Advocats va néixer l’any 1840, com una institució sense ànim de lucre, convertint-se en l’entitat asseguradora dels advocats catalans.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS), mitjançant la Resolució de data 24 de juliol de 2007 va establir uns criteris de delimitació per a l’actuació de les mutualitats alternatives al Règim d’Autònoms (RETA). A aquest efecte, la Resolució esmentada va preveure en habilitar a determinades mutualitats de previsió social que reunien els requisits i complien les condicions establertes en la mateixa (i que Alter Mútua complia), i que només operaven en part del territori de l’Estat, a què ampliessin el seu àmbit territorial d’actuacions, per a constituïr-se així en una alternativa efectiva al RETA en els nous àmbits territorials.

Ja des dels seus inicis fins a l’actualitat, està establerta per tots els col·legis d’advocats de Catalunya per a la previsió social dels seus col·legiats, exercint fonamentalment una modalitat asseguradora de caràcter voluntari, alternatiu i complementari al sistema públic de la Seguretat Social, mitjançant aportacions a prima fixa o variable dels mutualistes.

El seu funcionament té caràcter democràtic i està gestionada sota la supervisió d’una Junta directiva que és escollida directament pels propis socis.

L’objecte de la Mútua és l’exercici de la previsió social mitjançant la realització d’operacions d’assegurança directa i capitalització, dins els límits que la legislació vigent assenyali en cada moment.

Així mateix, la Mútua realitza també, operacions de gestió de fons de pensions i prestacions de caràcter social. Sempre pensant en la persona que hi ha darrera de cada advocat.

A aquest efecte, l’Assemblea General de Mutualistes celebrada el dia 29 d’abril de 2008, va acordar l’ampliació de l’àmbit territorial de la Mútua a tot l’Estat Espanyol amb la seva preceptiva modificació estatutària.

Un cop acomplert el procediment administratiu establert per l’òrgan supervisor que regula l’ampliació territorial d’una entitat asseguradora, es van aconseguir els preceptius permisos:

  • Ordre EHA/1984/2009, de 6 de maig, autoritzant a l’entitat Alter Mútua per a l’exercici de l’activitat asseguradora com a mútua de previsió social en tot el territori nacional i s’inscriu a l’entitat en el «Registro administrativo de entidades aseguradoras» (BOE 23 de juliol 2009).
  • Ofici de 8 d’octubre de 2009 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Immigració pel que es reconeix a Alter Mútua la condició d’alternativa a l’Alta al RETA en tot el territori de l’Estat.

Des d’aquell moment, Alter Mútua és mútua alternativa per a TOTS els advocats espanyols.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Sr. José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol

President

Sra. Carme Adell Artiga

Vicepresidenta

Sr. Abel Pié Lacueva

Secretari

Sr. Albert Sant Pont

Tresorer

Sr. Josep M. Gras Balaguer

Oïdor de Comptes

Sr. David Gabarró Francés

Director General

MEMBRES DE LA JUNTA

COMISSIÓ EXECUTIVA
VOCALS ENTITATS PROTECTORES
PRESTACIONS SOCIALS
COMISSIÓ DE CONTROL
DEFENSOR DEL MUTUALISTA
PRESIDENTA D’HONOR
DIRECTOR GENERAL

DOCUMENTS