No, des del moment en  què es comença a percebre la prestació de dependència, independentment del grau d’aquesta, s’eximeix del pagament de les quotes corresponents de l’Assegurança de Dependència.